Soybean Market Rate Today

बाजार समितीआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लासलगाव290350051585080
लासलगाव – विंचूर391300051255000
औरंगाबाद16430046004450
माजलगाव261450050004900
संगमनेर3460046004600
सिल्लोड12490051005000
कारंजा4000497551305075
मुदखेड3510052005150
तुळजापूर55500051005050
राहता9485150415000
धुळे6480048004800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड139483051875130
सोलापूर27430051455000
अमरावती5004475049504850
कोपरगाव72450050655030
लाखंदूर4441047104560
लासलगाव – निफाड342350051305090
नागपूर114465050114920
लातूर5798493052335100
जालना3190440050755000
अकोला4457440050704850
आर्वी242395050004500
चिखली490460049004750
हिंगणघाट4346430051504760
वाशीम2400475050504850
वाशीम – अनसींग900465050504850
हिंगोली- खानेगाव नाका248425050004850
मलकापूर280477550004955
जामखेड9450050004750
परतूर40488050504925
गंगाखेड25515052005150
देउळगाव राजा2470048004800
वरोरा94450050004800
नांदगाव12495249704960
केज686490051005000
मुखेड11480052005200
मुरुम131470149004801
पालम24495051005000
उमरखेड-डांकी130510053005200
राजूरा212484050304975
काटोल51483050004950
सिंदी99432550004850
सोनपेठ146490050855000